Inventory Management

  • האם מדיניות המלאי של הארגון תומכת ביעדיו?
  • איך אפשר לנהל את המלאי באופן שיגדיל גמישות תפעולית?
  • מה אמינות המלאי שלנו ואיך ניתן לשפרה?
  • איך מנהלים מלאי במיקור חוץ?

למדיניות המלאי של החברה יש השפעה גבוהה על התזרים הכספי של החברה מחד ומנגד על היכולת שלה לעמוד בביקוש של הלקוחות. אנחנו נגדיר את מדיניות המלאי של החברה לרבות: סבבי מלאי, מלאי ביטחון, מלאי לייצור, מלאי לשרות ומלאי תוצרת גמורה בהתבסס על יעדי הארגון. ננהל ונבקר את מדיניות המלאי באופן קבוע בכדי לוודא עמידה במדיניות וכן בצורך לשנות את המדיניות בהתאם לצרכי החברה המשתנים. בנוסף  נכתוב נהלי עבודה ונוודא שאמינות המלאי גבוה שכן זהו בסיס חשוב לקבלת החלטות.  נפעל באופן רציף להורדת עלויות המלאי תוך בחינת רמות מלאי, מלאי מת , ועלויות אחזקת המלאי.  המלאי של חברה נמצא לא רק במחסני החברה ואו מחסנים חיצונים אלה גם אצל קבלני המשנה, ספקים, מחסנים קדמים, ולקוחות. אנחנו ניקח אחריות מלאה על המלאי של החברה וננהל אותו באופן מקצועי ויעיל כך שלא יהווה נטל כספי על החברה מחד ומנגד יאפשר לחברה לעמוד בצרכי הלקוחות וביעדיה.

נתווה מדיניות מלאי בהתאם ליעדי החברה וניקח אחריות מלאה על מימושה ובחינה מחודשת מעת לעת בכדי לוודא שקיים איזון בין גמישות תפעולית ועלות כספית התואמים למדיניות החברה ויעדיה.